Základní umělecká škola

Fryderyka Chopina Mariánské Lázně

zobcové_flétny

 VÝTVARNÝ OBOR

Naše škola nabízí výuku výtvarného a keramického oboru. Děti od pěti let jsou zařazovány do přípravného studia, na které navazují studiem I. a II. stupně. Výuka probíhá v odpoledních hodinách ve vyučovacím bloku s krátkou přestávkou. Děti se prostřednictvím plošné a prostorové tvorby, objektové a akční tvorby a výtvarné kultury seznamují s výtvarnými technikami a postupy. Předměty výtvarného oboru, které prostupují celým studiem, si děti osvojí díky nápaditým námětům, výtvarným řadám a projektům. Pod vo prezentace 2vedením odborně školených pedagogů v plně vybaveném ateliéru se naučí zacházet s kresbou, malbou, grafikou. Vytvoří prostorové práce z papíru, keramické hlíny a jiných netradičních materiálů. Zúčastní se výstav a instalací. Zdokumentují svoji práci fotografií a upraví v počítačovém programu. Při své práci se seznámí s dějinami i současností výtvarného umění. V keramickém oboru se pak děti seznámí se základními postupy zpracování keramické hlíny, od přípravy materiálu až po naložení keramické pece. Během výuky budou tvořit plastiky a reliéfy, naučí se postupům plátové keramiky, točení na hrnčířském kruhu, práci s engobami a glazurami, i sochařské postupy jako modelování podle modelu, či odlévání do sádry. Děti se podílejí na soutěžích a akcích v Mariánských Lázních i mimo ně. Součástí studia jsou veřejné výstavy a prezentace prací žáků (např. v Městském muzeu).

První místo ve výtvarné soutěži Karlovarského kraje

ema kutilova sKe konci školního roku vyhlásil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek výtvarnou soutěž pro žáky Základních a Základních uměleckých škol nazvanou „Kraj budoucnosti“. Jejím prostřednictvím si děti zahrály na vizionáře. Tématem soutěže bylo zpodobnit, jak by si děti představovali svůj region, město nebo domov v daleké budoucnosti. Na formátu A3 mohli žáci použít libovolnou výtvarnou techniku.
Porota oceňovala především nápaditost dětských prací. Soutěže se zúčastnili i žáci Výtvarného oboru ZUŠ Fryderyka Chopina. Z prací, které jsme do soutěže zaslali, vyhrála první místo v kategorii mladších žáků Ema Kutilová, žákyně ze třídy MgA. Kristýny Harantové. Soutěž vyvrcholila výstavou vybraných prací ve foyeru budovy-A Krajského úřadu Karlovarského kraje, kde byla Emičce předána hlavní cena a tou byl IPhone. Emičce tímto gratulujeme. 

Ema Kutilova prace

Kam dospěli dospělí

Tak se jmenovala výstava výtvarných prací dospělých žáků – účastníků výtvarných kurzů ZUŠ Fryderyka Chopina. Dospělým výtvarníkům a výtvarnicím sevo dospeli22 věnuje MgA. Kristýna Harantová, která vede výtvarné oddělení školy. Výstava výtvarných prací účastníků výtvarných kurzů se konala v galerii Městského divadla Mariánské Lázně. Byla zahájena vernisáží 5. dubna 2016. Vernisáž uvedla paní Eva Smejkalová, která výstavy v divadelní galerii pořádá. O hudební program vernisáže se postaral klarinetový soubor ZUŠ F. Chopina. S prací ve výtvarném oddělení seznámila návštěvníky vernisáže vedoucí kurzu a výtvarnice Kristýna Harantová. Noblesní prostor divadelní galerie přispěl k hezkému zážitku z výstavy, která byla velmi pestrá a různorodá. Umění do našeho města neodmyslitelně patří, zájem návštěvníků výstavy je toho důkazem. Pořadateli výstavy patří za tuto práci poděkování. - fotogalerie z vernisáže výstavy -

Vernisáž výstavy výtvarného oddělení ZUŠ F. Chopina

opalko harantova nyklesovaMagické datum 22. 2. 2022 v galerii Městského divadla Mariánské Lázně – v tento den se konala vernisáž výstavy výtvarných prací žáků výtvarného oboru. Na výstavě se podíleli žáci ze tříd Kristýny Harantové, Evgenie Opalko a Marty Nyklesové. O hudební vystoupení na vernisáži se postarali kytaristé ze třídy Alexandra Kotlara. -fotogalerie-

Výstava prací žáků výtvarného oboru

V pátek 25. června odpoledne byla vernisáží otevřena v prostorách Lesního mlýna výstava pracíIMG 20210625 151524 žáků výtvarného oboru. Vernisáž zahájily učitelky VO Martina Voříšková, Kristýna Harantová a Marta Nyklesová, které celou výstavu připravily. Uspořádání akce bylo o to cennější, že podobná akce se nekonala kvůli pandenii téměř dva roky. Proto výstava představovala práce dětí za celé dvouleté období a zahrnovala období nejen prezenční, ale i distanční výuky. To zaslouží určitě obdiv a pochvalu: učitelkám výtvarného oboru, které dokázaly pomocí výpočetní techniky udržet zájem dětí. Jejich zkušenosti z „výtvarky“ pozitivně ovlivnily výuku i v hudebním a literárně dramatickém oddělení. Výstava byla pak od tria výtvarnic také poděkováním těm rodičům, kteří svoje děti v těžkém období distanční výuky podpořili. Práce byly nasbírány z prezenční a distanční výuky za uplynulé dva roky. Proto byla na výstavě k vidění pestrá směsice výtvarných prací různých témat a technik. Do výstavy se zapojily také hudební soubory. Vernisáž obohatily svým vystoupením violoncelistky pod vedením Petra Šustka. V pátek vystoupily ještě klarinetové soubory (P. Čech), soubor zobcových fléten a soubor lesních rohů (K. Hovorka). V soubotu pak vystoupil jazzový soubor ze třídy T. Sticha. (foto z vernisáže P. Čech)PLAKAT web

Spolupráce Výtvarného oboru a Goaml

Po znovu zahájení distanční výuky na naší ZUŠ, se naskytla možnost spolupráce s místním Gymnáziem a obchodnífoto s goaml akademií Mariánské Lázně. Spolupráce proběhla v rámci oborových dnů na GOAML s naším Výtvarným oborem. Téma oborových dnů je zaměřené na „vznik zhotovení knihy“. Téma zhotovení knihy v sobě zahrnuje vznik textové části i výrobu vnějších částí nazývaných vazba knihy. Žáci Goaml se zúčastnili výuky japonské knižní vazby pod vedením MgA. Kristýny Harantové. V tříhodinovém workshopu se seznámili se základními knihařskými pojmy a materiály a zhotovili si japonskou vazbu s měkkými a lepenými deskami. Materiál pro svázání ve formě dekoračně zpracovaných papírů si žáci připravili předem během výtvarných hodin na Gymnáziu s Mgr. Martou Nyklesovou, která je průvodcem těchto oborových dnů. Oborové dny budou pokračovat společnou exkurzí v plzeňském muzeu knihtisku a loketském muzeu knižní vazby.

Gratulace úspěšným žákyním výtvarného oboru

zatisi kolazNěkteří naši žáci mají zájem se věnovat výtvarnému oboru i v profesní sféře. Z tohoto důvodu se hlásí na střední výtvarné školy, aby své nabyté zkušenosti mohli dále rozvíjet a také se měli možnost specializovat v některém z mnoha výtvarných oborů.
S radostí mohu oznámit, že čtyřem dívkám z našeho výtvarného oboru ze třídy Kristýny Harantové se podařilo úspěšně projít talentovými zkouškami na střední umělecké školy v Plzni. Všechny se dostaly na ty výtvarné obory, které si přály. Jmenovitě to jsou Lucie Šedivá, Anežka Vlasáková, Eliška Libuše Jungová a Denisa Fejtlová.
Všem čtyřem dívkám i paní učitelce tímto gratulujeme ! V jejich studiu jim přejeme hodně úspěchů a také hodně zajímavých zážitků v novém městě !!!

Balíčky výtvarných pomůcek pro žáky výtvarného oboru

On-line výuka výtvarného oboru pracuje naplno. Máme radost z toho, že se žáci na výuce tak aktivně podílí. Nemalou část zásluhy na tom mají jejich rodiče,balicky vyber 3 kteří svým dětem připravují technické zázemí a podporují je v umělecké činnosti v této složité době. Kromě technického zázemí zajišťují rodiče na každou online hodinu také pomůcky, které žáci pro výtvarnou práci potřebují. Proto jsme se rozhodli podpořit žáky a jejich rodiče tím, že pro ně připravíme balíčky se základními výtvarnými pomůckami. Obsah balíčků je přizpůsoben věku a zaměření žáků. Tímto gestem chceme poděkovat za výtvarný obor i za školu všem, kteří s námi spolupracují. Děkujeme Vám. Naše práce má smysl jen tehdy, když ji máme komu předat. Více informací k balíčkům Vám poskytnou jednotliví vyučující výtvarného oboru.

Za výtvarný obor: Kristýna Harantová, Martina Voříšková a Marta Nyklesová. 

 

Výstava výtvarného oboru v červnu 2019

vo19V měsíci červnu proběhla jako každý rok v Městském muzeu závěrečná výstava Výtvarného oboru.
Návštěvníci zde mohli shlédnout výtvarné práce a keramické výrobky žáků naší školy. Práce žáků byly na téma od A do Zet a byly vytvořeny během celého školního roku. Součástí děl byly i závěrečné práce žáků z výtvarné i keramické tvorby. Závěrečnou práci žáci provádějí, když dosáhnou 7. ročníku v naší škole. Tato práce je samostatnou tvorbou žáka a je to jakási syntéza toho co se během výuky u nás naučil. Závěrečná práce byla doplněna o několik dalších prací z předchozích let a vytvářela tak portfolio žáka. Jmenovitě: Barbora Bittmanová, Alexandra Hellmichova, David Dvořák a Tereza Krapfová z výtvarné tvorby a Kristýna Řeháková, Michaela Plíšková, Barbora Krupařová a Markéta Hlinická z keramické tvorby. Pod tématem výstavy se skrývala bohatá ukázka výtvarných technik a nápadů. Našli byste tam jak klasické výtvarné techniky jako je malba, kresba, nebo grafická tvorba, tak práci s písmem, hravé výtvarné etudy s barvami i výtvarné projekty obsáhlejšího charakteru.Výstava byla zahájena vernisáží s bohatou účastí rodičů i žáků, na které nechyběl ani hudební doprovod flétnového souboru pana Hovorky. Jsme rádi a vážíme si toho, že máme možnost spolupracovat s Městským muzeem Mariánských Lázní a těšíme se na další výstavu, která bude nepochybně stejně vydařená. -fotogalerie- (foto K. Harantová)

VÝTVARNÁ TVORBA PRO DOSPĚLÉ VE ŠKOL. ROCE 2019/2020

Od ledna letošního roku nabízela ZUŠ Fryderyka Chopina výtvarné kurzy pro veřejnost. Svým pojetím byly zaměřené pro dospělé, ale některé byly vhodné i pro děti. Všechny proběhlé kurzy byly velmi úspěšné. Kromě klasické kresby se účastníci věnovali např. japonské kaligrafii, japonské vazbě či si atraktivními technikami odekorovali papír.
Jak se při kurzech ukázalo, je o výtvarnou tvorbu velký zájem. To nás inspirovalo k naplánování pravidelných lekcí pro dospělé v následujícím školním roce 2019/2020. Studium je určené jak pro začátečníky tak pro pokročilé. První pololetí bude věnované kresbě a druhé naváže malbou. Po dohodě lze náplň lehce upravovat, může se například vytvořit prostor pro zajímavé techniky. Závazné přihlášení proběhne v týdnu 10. – 14. 6. 2019. Podrobné informace získáte u lektorky MgA. Kristýny Harantové.

Výtvarné kurzy v ZUŠ F. Chopina

Na Základní umělecké škole Fryderyka Chopina se otevřela možnost dalšího vzdělání ve výtvarném oboru. Ve druhém pololetí školního roku 2018/19 jsme otevřeli kurzy pro dospělé zaměřené na výtvarnou tvorbu. A protože výtvarný obor je pojem, který zahrnujevo kurzy rozsáhlou škálu technik a přístupů, je i nabídka našich kurzů pestrá. Najdete zde jak základní techniky, jako je kresba, tak například i japonskou kaligrafii, nebo knižní vazbu. Kurzy se konají zpravidla o víkendu v tříhodinových blocích.
Jedním z našich cílů bylo zjistit, zda je mezi lidmi o tento druh aktivity vůbec zájem. A jak se ukázalo, z již proběhnutých kurzů, zájem je a uchazečů stále přibývá. V současné době máme za sebou čtyři kurzy a nejméně tři nás ještě čekají.
Na prvních třech kurzech se účastníci seznámili s technikou kresby podle reálné předlohy. Tyto kurzy na sebe navazovaly a tím vytvořily jeden celek. Pro tento celek jsem zvolila techniku kresby, protože je považována za základní stavební kámen výtvarné tvorby a prostupuje mnoha uměleckými obory a technikami.
První kurz byl věnován zátiší - jeho stavbě, proporcím a perspektivě. Účastníci si vyzkoušeli vizování pomocí špejle a kresbu uhlem u malířských stojanů. Tyto získané znalosti pak použily v dalším kurzu Figurální kresba I., kde je aplikovali na kresbu figury podle živého modelu. Kurz byl rozšířen o znalosti proporcí a zákonitosti pohybů lidského těla. Ve třetím kresebném kurzu, ve kterém jsme se zaměřili na kresbu portrétu, zúročili účastníci zkušenosti z obou předešlých kurzů a hlouběji se ponořily do problematiky kánonu lidské tváře. Účastníci tak získaly teoretické základy pro kresbu podle předlohy a zároveň se dozvěděli jak se na objekt kresby dívat.
Podle mého názoru se kurzy vydařily a doufám, že si účastníci odnesli základy, ze kterých mohou čerpat při své další tvorbě.
Informace o nadcházejících kurzech se můžete dozvědět prostřednictvím facebooku naší školy a z plakátů, které jsou rozmístěny v centru města.

Ohlédnutí za Multimediální tvorbou na ZUŠ F. Chopina

Druhý rok multimediální tvorby je za námi! Výsledky naší práce můžete shlédnout v Městském muzeu Mariánských Lázních. Co tam uvidíte? Pokud se pozorně porozhlédnete po výstavní síni a nebudete pospíchat rovnou do kinosálu, najdete na stole položené flipbooky s tématem Co se skrývá uvnitř. To jsou malé knížečky s obrázkem na každé stránce a když jimi rychle prolistujete, obrázky obživnou. Některé jsou promakané, že se tam střídají i záběry. To je práce pokročilých žáků. Kresby na flipbook jsme využili i pro kreslenou animaci. Ty už uvidíte v kinosále.  Musíte si ovšem říci některé z milých paní na pokladně, aby vám je pustili. Kromě již zmíněných kreslených animací tam uvidíte další příběhy a jeden videoklip k písničce Lordka a Fordka. Jistě si všimnete, že některé animace vypadají jinak než ty kreslené. Hrdinové, ale i záporáci, jsou vyrobeni z plastelíny. Všechno si žáci museli vlastnoručně připravit a nafotit foťákem snímek po snímku. Věděli jste, milí čtenáři, že by na animaci mělo být 25 obrázků - fotografií na jednu vteřinu? To proto, aby byl pohyb krásně plynulý. Nám se to sice ještě úplně nedaří, ale i tak je to pěkná makačka. Ostatně to můžeš vidět na flipboocích kolik obrázků každý příběh má a jak je to pak dlouhé, když se to přehraje v televizi. Animace z plastelíny jsme dělali ve skupinách a každá skupina měla k dispozici fotoaparát, profesionální stativ, světla a počítač. Fotografování jednotlivých snímků je pohodlné, protože každý snímek můžeme vidět v počítači dřív než ho vůbec vyfotíme. Pracujeme s profesionálním programem Corel Video Studio, ve kterém můžeme fotit i následně animaci sestřihat a nakonec uložit v požadovaném formátu, abychom se s výsledkem mohli pochlubit.Kromě samotného animování řešíme také záběry - jejich velikost, úhel, i to jak je co nejlépe řadit za sebe a zkoušíme storyboard. Zaujalo Tě to a je Ti 10 let a klidně i víc? Zkus to taky.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.